Publisert den 16. oktober 2012

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) tar ansvar

 Dette er OFA:
- Stiftet i 1936 – 75 år i 2011
- Ansvarlig for å kultivere innlandsfiske for blant annet Oslo kommune og Løvenskiold. Legger til rette for at Oslos befolkning kan utøve et godt fritidsfiske i Oslomarka. 200 engasjerte frivillige er en forutsetning for dette arbeidet.
- Aktuell med aktive tiltak for å sette Akerselva tilbake til tilstanden elva var i før klorutslippet i 2011 i forhold til fisk og kreps.
- Du kan fiske med ett fiskekort i mer enn 500 vann – hele året
- Jobber i 4 fylker og 13 kommuner og er landets største fiskeadministrasjon
- Sørger for kultivering av den sårbare Edelkrepsen i Oslo kommune
- Står på for å få på plass fisketrapp i Nedre og Øvre Foss i Akerselva


Forskningsinstitusjonene Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) har foretatt undersøkelser som konkluderer med at flere arter innsekter gradvis vender tilbake men at det er for tidlig å si om det er mat nok til fisk som settes ut. Fiskeundersøkelser foretas i disse dager og utover høsten for å kartlegge om noe av yngelen som OFA satte ut i våres har klart seg. Basert på resultater fra disse undersøkelsene vil det laget en plan for kultivering av elva.

Uansett vil det ta lang tid før livet i elva kommer tilbake til det nivået den var på før klorutslippet. OFA er i dialog med Fylkesmannen i Oslo/Akershus for å legge opp til et nivå for fiskeutsettet for årene fremover som vil bidra til at elva tilføres den mengde yngel som er nødvendig for å sikre en god fiskestamme. Dette er et arbeid som må pågå over lang tid da det tar ca 8 år å få etablert en fiskbar bestand i elva.

I løpet av 2013 skal fisketrapp ved Nedre Foss være bygget. Denne vil gi gode bidrag til å få gyteklar laks og sjøørret lenger opp i elva på gode gytestrekninger. I tillegg jobbes det med en søknad via Bymiljøetaten om å få bygge en fisketrapp også i Øvre Foss innen relativt kort tid. Denne trappen vil gi fisken nye, gode gytestrekninger og vil være helt sentral i arbeidet med å få Akerselva til gradvis å kunne klare seg selv uten kunstig hjelp fra klekkeriet i Maridalsvannet. I det siste har det dessverre kommet for dagen en utfordring til ferdigstillelse av fisketrappen i Nedre Foss i 2013. Dette gjelder et reguleringsspørsmål knyttet til Akerselvaparken og plassering av et sykkelskur på tomten til Studentsamskipnaden i Oslo (SIO). OFA håper at denne tvisten mellom SIO og Oslo kommune løses raskt slik at fisketrappen kan bygges høsten 2013 sammen med Midgardsormprosjektet. Det er svært viktig at fisketrappen bygges samtidig med VAVs store prosjekt slik at man hindrer mer ødeleggelse av gyteområder i elva/maskinelle inngrep, enn det som strengt tatt er nødvendig.

Arbeidet med å flytte kreps fra Maridalsvannet til gode lokaliteter i elva er nå ferdig for i år, da dette arbeidet er vanskelig å gjennomføre om vinteren. Flyttingen av kreps vil måtte pågå over flere sesonger. Vi håper dette vil bidra til å påskynde prosessen med å få reetablert den sårbare edelkrepsen i Akerselva.

OFA ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Oslo kommune. En laks – og sjøøretførende elv i Oslo har stor betydning for det viktige sjøørretfiske i Oslofjorden som verdsettes av et stort antall fritidsfiskere.

Arbeidet for å få etablert et godt krepse og fisketilbud i Akerselva må pågå over mange år og vil kreve kontinuitet og stå på vilje blant OFAs frivillige. I tillegg oppfordrer vi til at Oslos befolkning blir med i en dugnad for å passe på elva i denne kritiske gjenoppbyggingsfasen. Det blir ikke tillatt til verken å fiske eller krepse i elva på mange år og alle må bidra til at dette forbudet overholdes.

 

Bjørn Torp

Daglig leder
Oslomarkas Fiskeadministrasjon
92899135

 

Kommentarer (0)Antall visninger (5860)

Forfatter: Magnus Nilsson

Kategorier: Akerselva

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv