Publisert den 19. desember 2012

Nytt utslipp i Akerselva

Etter klorutslippet våren 2011, som drepte så godt som alt liv som ikke var i rogn- eller eggstadium, så har OFA satt ut 140.000 nye yngel av laks og sjøørret fra klekkeriet i Akerselva. I tillegg har OFA flyttet ned drøyt 100 liter småkreps fra Maridalsvannet. Mesteparten av yngelen er satt ut litt lengre opp enn dette nye utslippet (hvis oljen har rent ut der vi tror). Krepsen er også satt ut ovenfor. Spørsmålet er hvor mye fisk og kreps som har svømt eller vandret nedover på egenhånd, det kan forsåvidt være en del siden dette er en elv.

Klorutslippet var som kjent katastrofalt for livet i elva. Det utslippet skjedde helt øverst ved demningen, slik at hele elva ble rammet. Poenget med klor er å drepe alt av liv for å rense drikkevann. Høsten før klorutslippet var det også mye større mengder av ungfisk i elva.

 

I utgangspunktet for fiskens del, så er ikke et akutt oljeutslipp i en elv like ille som klor. Dette nye utslippet har også skjedd lengre ned. Men denne gangen er livet i en tidlig og sårbar oppstartsfase. Mye av den nye settefisken virker å ha gått til grunne allerede, muligens på grunn av begrenset eller forskjøvet næringstilgang i elva, strandingsproblematikk i forbindelse med regulering av vannføring, og/eller på grunn av for tidlig klekking på klekkeriet. Det har vært altfor lave gjenfangster av småfiskene våre fra de første fiskeutsettene etter klorutslippet. Tettheten av ungfisk av laks og sjøørret i Akerselva i dag, er på flere strekninger i elva over hundre ganger lavere enn i nærliggende elver til Indre Oslofjord.

 

Den første tanken når man hører om oljeutslipp, er så klart at dette er mest skadelig for fuglelivet, siden olje stort sett flyter oppå vannet. Det oppholder seg mye ender langs Akerselva om vinteren. Men Akerselva har også mange fosser, som kan blande ulike giftstoffer ned i vannmassene og skape omrøring. Diesel fordamper lite, og vil feste seg til substrat og sedimenter i og langs elva. Akkurat hvor store de skadelige effektene er for fisk og næringsdyr vet man lite om. Det er så lite fisk der i utgangspunktet nå, at man heller ikke vil finne noe særlig død fisk på bunnen. Men 19.000 liter fyringsolje er ekstremt mye, spesielt med tanke på at normal vintervannføring i elva bare er 1.000 l/sek. Ingenting kan leve i fyringsolje, det er ihvertfall sikkert. Det må gjøres nærmere undersøkelser til neste år for å kunne konkludere med hvor skadelig det har vært.

 

OFA registerer at forskere var raskt ute i media og uttalte seg om at dette utslippet ikke var så farlig. OFA er ikke av den oppfatningen. Slike gigantutslipp må ikke bagatelliseres. Da blir det komplett umulig å drive fiskekultivering i denne urbane elva. Her skal det leve kreps, laks og ørret, og alle er forurensningsfølsomme arter som ikke tåler verken diesel eller klor.

 

For kultiveringen er det helt avgjørende å få ny tillatelse til å sette ut alt av fisk og kreps i de øvre delene hvor utslippsrisikoen er minst. Her oppe er det til vanlig også best vannkvalitet, og det er mest kantvegetasjon og næring for fisken. OFA skal over nyttår diskutere videre fiskekultiveringsplaner og tillatelser for Akerselva sammen med Oslo kommune og Fylkesmannen. Usikkerheten knyttet til fremtidige giftutslipp i elva vil måtte påvirke hvordan denne planen utformes i praksis, spesielt knyttet til hvor fisk bør settes ut.

Sjøørret og laks lever først inntil 3 år på elva før de vandrer ut i sjøen på havbeite. Om Akerselva skal kunne bidra til å styrke sjøørretbestanden i Oslofjorden, eller kunne åpnes for laksefiske i sesongen, så må det derfor gå sammenhengende perioder på minst 3 år uten utslipp. Med stadige utslipp så vandrer det ikke noe ny 3-årig ungfisk ut, selv om det settes ut yngel hver vår. Det ligger mye arbeid bak produksjonen av yngel både med stamfiske, stryking og klekkeridrift.

Nye 100.000 rogn av laks og sjøørret ligger i dag på OFA-klekkeriet øverst i Maridalen. De klekker i løpet av senvinteren. Det neste fiskeutsettet skal skje i den øvre og friske delen av Akerselva i mai 2013.

Kommentarer (0)Antall visninger (9372)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Akerselva, Artikler

Nøkkelord:

 

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv