Publisert den 29. desember 2014

OFA-info

Nummer 9, 2014

Status settefiskanlegget

Beholdningen på anlegget er i dag ca. 55.000 1-årig ørret, 5.500 2-årig ørret og 1.200 3-årig ørret. Pluss litt 1-årig laks. Årsaken til at det er såpass lite 2-årig fisk, er at vi allerede har satt ut mye av denne årsklassen i høst. Dette for å legge til rette for en mulig oppgradering av anlegget til sommeren. Da må i så fall all fisken ut på kort tid, og det blir fort veldig hektisk. For at den 1-årige ørreten ikke skal bli abborføde, har de fått den frigjorte plassen til 2-åringene slik at de vokser fortere frem til sommeren. Lavere konkurranse i karene gir den nødvendige økte veksten.

Klekkeriet er nesten fullt med godt over 400.000 rogn av laks og sjøørret. Det har for lengst blitt øyerogn, og man kan se fisken bevege seg inne i rognkornene. Forrige generasjon her klekket 28.2.14. I høst har det utrolig nok vært et enda varmere klima, så klekkingen ligger ytterligere foran et normalt skjema. Nå har vi heldigvis litt grunnvann å spe på med for å øke temperaturen ved tidlig startfôring. 

I 2014 har vi investert i nye fôrautomater og ny styringstavle. Det var på tide å bytte ut de gamle automatene som begynte å få litt for mange egne meninger om hvor mye og når de skulle fôre. De må ha vært minst 30 år gamle.

Å få i gang de 2 gamle grunnvannsbrønnene har også vært en stor, men nødvendig investering. Dette arbeidet er nå fullført og begge brønnene supplerer i dag elvevannet til fisken.

Det gamle dieseldrevne nødstrømsaggregatet trengte også en full overhaling med grundig service og bytting av slitte deler. Nå er dette i orden.

Årets minkfangst på anlegget ble 16 dyr. Det er vel ny rekord. Det ble til og med fanget mink mellom fiskekarene innendørs. Det lukter sikkert fisk fra anlegget oppover hele dalen, så det tiltrekkes stadig nye.

 

 

Som forklart tidligere, så er det nødvendig med en stor oppgradering på settefiskanlegget. Det er 3 store utfordringer som ikke kan utsettes lengre. Det er stadig for dårlig vannkvalitet, for liten vanngjennomstrømning og for høy sommer-/høstvanntemperatur. Dagens vannsystem fungerer slik at det pumpes vann rett fra Sørkedalselva inn til et enkelt trommelfilter og sandfilter før vannet ledes til alle karene med fisk. Avløpsvannet samles til slutt i 2 sedimentasjonsdammer før det renner tilbake i elva.

Klimaendringen medfører at det nå er for mange problematiske flommer i elva som det gamle rensesystemet ikke klarer å håndtere skikkelig. Da kommer det møkkete vann inn til fisken. Det går greit med en enkelt flom en gang iblant, men ikke når det skjer så ofte som nå. Dårlig vannkvalitet må kompenseres ved å øke vanngjennomstrømningen, men dagens system har ikke nok kapasitet til å kunne levere så mye vann som da kreves til alle karene. Det betyr at noen kar må stå tomme. Elvevannet holder også for høy temperatur utover høsten. Det gjør at rognen klekker for tidlig og at startfôringen må starte, mens det fortsatt er iskaldt smeltevann i elva. 

Nå har i tillegg OFA-klekkeriet i Akerselva (Oset Klekkeri) måttet flytte ut fra Maridalen. Det er derfor slått sammen med Settefiskanlegget i Sørkedalen. Det medfører en økning på 200.000 rogn av laks og sjøørret - og et behov for å startfôre mest mulig av dette - oppå dagens utfordringer med allerede for lite og dårlig vann. Laks krever dessuten bedre vannkvalitet enn ørret. 

Fisken i elva har ingen problemer med det møkkete vannet, men i et settefiskanlegg - med høyere tetthet - så må vannet holde bedre kvalitet for å hindre oppblomstring av bakterier og sopp. Det er kun den yngste og mest sårbare fisken opp til 1,5-års alder som får problemer. Til settefisken så bruker vi bare naturlig salt som behandlingsmiddel, og effekten av dette er ikke spesielt langvarig. Ved gjentatte flomtopper blir det så mange utfordringer å holde driften i gang at det ikke er forsvarlig. Fiskeveterinæren vår anbefaler å skaffe en ny vannkilde så raskt som mulig.

 

Fremtidsplaner anlegget

Alle de 3 utfordringene løses veldig enkelt ved å installere et såkalt RAS-anlegg (Resirculating aquaculture system). Det sikrer rent vann, nok vann og riktig temperatur på en gang. Innstallering av en RAS-modul tar bare noen måneder. Det er derimot en svært stor kostandsmessig investering for en ideell organisasjon som lever av fiskekortsalg. Oslo Kommune har nylig bevilget 1,2 millioner kr til prosjektet, og det er til god hjelp. Planen er å kunne bygge om anlegget allerede til sommeren. Det betyr at karene må tørrlegges i byggeperioden, og ny fiskebeholdning må legges inn helt fra start. RAS betyr egentlig bare å kjøre alt vannet i en konstant gjenbruks loop med rensing. Det fungerer slik at et mekanisk og et biologisk filter fjerner fôrpartiklene og avfallsstoffene. CO2 fjernes og O2 tilsettes. Til slutt utsettes vannet for et superkraftig UV-lys som dreper mesteparten av sopp og bakterier før det føres tilbake til fisken. Et slikt system vil over fordoble dagens vanngjennomstrømning, og det trenger kun påfyll av noen titalls liter nytt vann i minuttet (da brukes rent grunnvann). Vanntemperaturen stabiliseres etter lufttemperaturen i hallen, og det gir optimale forhold til den kritiske startfôringen som helst skal ha rundt 10 grader C.

 

Hvilken gevinst får man?

- Først og fremst blir det bedre miljø for settefisken. Mindre stress med salting og rensing av karene vil gi effekt i form av redusert slitasje, mindre sykdom og vesentlig lavere dødelighet.

- Stabil og gunstig temperatur vil gi bedre vekst. Særlig om vinteren da elvevannet ellers ligger rundt frysepunktet. Det er mulig at veksten øker så mye at fisken blir «abborsikker» et helt år tidligere enn i dag.

- Det vil være mer enn nok vann for å ta imot rognen fra Oset-klekkeriet, og fôre mange flere laks og sjøørret opp til mer robust 1-årig settefisk. Det vil utvilsomt gi mer sjøørret i fjorden.

- Det vil også bli mulig å produsere litt røye. Denne arten har ikke vært mulig å holde tidligere med dagens høye sommertemperatur.

Det gamle elvevannssystemet vil fortsatt være i drift i utekarene. RAS-systemet skal kun holdes innendørs i hallen. Det er 3 store utekar på tomta, samt 2 dammer som skal få ha alt det "gamle" elvevannet for seg selv. Da vil vannmengden være mer enn tilstrekkelig, og det vil gå full strøm i disse hele året. Ute skal det produseres større ørret av Nordmarkastammen til «Nærvannene», Sone 1 i kultiveringsplanen. Denne store ørreten er hardfør og har ingen problemer med flomvannet. Vi vet av erfaring at utsetting av stor ørret i nærvannene - med komplekse fiskebestander - fungerer veldig godt, og det gir mye bedre fiske.

Fiskeutsettinger 2014

En av de 150 "store ørretene" som ble satt ut høsten 2014

I år er "strikken" strukket absolutt maksimalt, og pumpene har gått på full belastning uten å ha noe ekstra vann å spe på med utover sensommeren. Det gikk akkurat, men det måtte ekstra påfyll til fra hageslangene med nettvann i de mest kritiske heteperiodene i juli. Det er når man står med hageslangen på fullt oppe i fiskekarene utover kvelden for å kjøle ned inntaksvannet fra over 20 grader C, at det blir åpenbart at klimaet er forandret og at grep må gjøres.

Oppsummert så er tallene på det som vi fornøyd har båret ut av anleggsdøra i 2014 slik:

Akerselva:

20.000 stk. ufôret yngel sjøørret

25.000 stk. ufôret yngel laks

50.000 stk. 1-somrig laks

10.000 stk.1-somrig sjøørret

1.000 stk. 1-somrig ørret

750 stk. 2-somrig ørret

Lysakerelva:

8.000 stk 1-somrig laks

2.000 stk. 1-somrig ørret

Oslomarka:

2.000 stk. 1-somrig ørret

6.600 stk. 1-årig ørret

30.000 stk. 2-somrig ørret

4.500 stk. 2-årig ørret

2.400 stk. 3-somrig ørret

1600 stk. 3-årig ørret

100 stk. 4-somrig ørret

150 stk. stor ørret 

Den 1-somrige laksen og sjøørreten var virkelig flott. Se egne artikler om dette. Lysakerelva: http://www.ofa.no/ArtiklerHovedside/TabId/178/ArtMID/624/ArticleID/315/Laks-til-Lysakerelva.aspx

Akerselva: http://www.ofa.no/ArtiklerHovedside/TabId/178/ArtMID/624/ArticleID/311/Sommerutsett-i-Akerselva.aspx

Disse kommer til å gi gode gjenfangster. Det er ingen tvil om at det er en kjempestor fordel å sette oppfôret settefisk -fremfor nyklekket yngel- i den regulerte og urbane Akerselva. 1-somrig fisk er vesentlig mer robuste og mobile.

 

Akerselva

Etter klorutslippet i 2011 har OFA satt ut rundt 300.000 ørret, sjøørret og laks. Det er mye ungfisk å se på de beste oppvekststrekningene. Dette er veldig gledelig. Mange kommer til å vandre ut i sjøen til våren. Man må likevel ikke glemme at det er nå sportsfiskene best merker fraværet av all ungfisken som døde pga. klorutslippet. Før utslippet var det satt ut tusenvis av sjøørretyngel som ble utradert. Aldri var det blitt observert mer ungfisk i elva enn under stamfisket høsten 2010. Disse skulle ha gitt knallfiske i sjøen i dag. Neste år vil dette også være godt merkbart som "et hull" i bestanden. For de som fisker i sjøen, så mangler det altså betydelige mender sjøørret som i dag ville ha vært godt over kiloen.

 

Prøvefiske

Lagene har utført prøvefiske i en rekke vann i 2014. Noen av prosjektene er omtalt i tidligere OFA-info saker. Resultatene brukes i forbindelse med nye utsettingsplaner og kommende utgaver av Fiskekartboka. Har foreløpig ikke nok nye data til at det blir ny utgave av den boka i 2015.

Det har også blitt drevet uttynningsfiske i noen overbefolkede ørretvann og siklokaliteter. I Kanalen mellom storflåtan og Vesleflåtan ble det i høst tatt ut rundt 500 sik.

 

Stamfiske 2014

I år ble det kun lagt inn rogn av laks og sjøørret på klekkeriet og ikke noe innlandsørret. Dette kommer av planene om å bygge om anlegget til sommeren. Da må all fisken ut. Å sette ut 1-somrig ørret i Marka er stort sett bare å mate abboren. Dette året var det derfor mer hensiktsmessig å benytte muligheten til å produsere mer laks og sjøørret. Vi la inn 300.000 rogn av sjøørret og 120.000 rogn av laks fra Sandvikselva. Yngelen skal settes i Akerselva. Noe av det skal til Lysakerelva, og det er en søknad inne for å få sette noe sjøørret oppover i Ljanselva.

Dersom alt går som det skal, så er planen å legge inn ny start rogn allerede høsten 2015. Da håper vi å kunne legge inn rogn av ørret og litt røye, samt laks og sjøørret.

 

Fiskekultiveringsplanen og fiskeregler

OFAs fiskekultiveringsplan deler vannene inn i 3 soner avhengig av kultiveringsgrad. Dermed skal alle sine fiskeinteresser være ivaretatt i dette gigantiske området. Fiskekultiveringsplanen står forklart i klaffen til Fiskekartboka (9.utg. den gule). Vannene på kartbladene er farget etter soneinndelingen. Sone 1- Nærvann, er farget røde. Dette er hovedsakelig bynære, store sjøer som ligger lett tilgjengelig og nær parkeringsplasser. Dette er vannene med størst grad av kultivering, tilrettelegging og mediafokus. De fleste nærvannene huser komplekse fiskebestander med rovfisk som gjedde og ulike småfisk som mort, krøkle og laue. I disse sjøene settes den største ørreten fra settefiskanlegget. Disse er store nok til å unngå gjedda, og de får tilgang på gunstig byttefisk i riktig størrelse. Et par eksempler er Nøklevann og Steinbruvann hvor det klaffer veldig godt. Poenget er at nybegynnerne og barnefamilier skal ha en god mulighet til å få en stor ørret på kroken nær der de bor. Dermed vekkes forhåpentligvis fiskeinteressen til å utforske mer av Marka senere. Noen av disse settefiskene vokser seg raskt svært store, og det tas slike på både 3 og 5 kilo på målrettet dorging eller ismeite. Det er ganske mange Nærvann og vi har ikke hatt kapasitet til å produsere fisk til alle. Med det nye anlegget vil det være mulig å produsere mer passelig med stor ørret til samtlige av nærvannene.

Sone 2-Standardvann, er farget blå på kartene. Dette gjelder de fleste store og mellomstore sjøer litt innover i Marka. Her er kultiveringsgraden betraktelig mindre enn i Sone 1-vannene, og det settes ut 1-årig til 2-årig fisk etter behov. Flere av de regulerte elvene inn til disse sjøene er stamfiskelokaliteter og opphavet til settefisken.

Sone 3-Villmarksvannene, er farget grønne på kartene. Dette er mindre og mellomstore tjern som ligger litt mer utilgjengelig. Her er graden av kultivering liten, og det begrenser seg gjerne til at det kun legges ut noen tømmergater i myra. Det suppleres med litt yngre settefisk år om annet. De mest ivrige sportsfiskerrne drar gjerne hit.

 

I tillegg til Soneplanen så legger fiskereglene også til rette for et mest mulig variert fisketilbud.

Alle over 18 år må ha fiskekort. Fiskekortet gir rett til å fiske i alle OFAs fiskevann og elver (rundt 500). Fiskereglene står på fiskekortet. Det ligger ikke an til å bli noen nye endringer på fiskereglene i 2015. Sesongkortet gjelder fra 01.04. hvert år, så ny sesong starter ikke enda selv om det er nytt år.

I alle de store sjøene gir fiskekortet rett til å fiske fra båt med inntil 2 stenger. I de bynære vannene som også huser en rekke «hvitfisk», kan man meitefiske med inntil 3 stenger. I noen mellomstore sjøer er det åpnet for fiske fra flytering. I noen få, spesielt utvalgte tjern er det dessuten innført størstemål på ørret hvor det vanlige minstemålet er speilvendt, slik at det er den store fisken som skal slippes ut (35cm). I disse spesielle «størstemålsvannene» er det kun åpnet for tradisjonelt fluefiske.

 

Områdeansvarlige i 2014:

Akerselva, Område elv, Ingar Hobbøl, Arbeidernes JFF

Bærumsmarka, Område 1, Sigurd Smedplass, Bærum JFF

Krokskogen, Område 2, Erik N. Andersen, Oslo Sportsfiskere

Nordmarka nord, Område 3, Freddy Wingeng, Oslomarka JFF

Nordmarka sentralt, Område 4, Harald Oterholdt, Bærum Sportsfiskere

Nordmarka Øst, Område 5, Trygve A. Johansen, Oslomarka JFF

Lillomarka, Område 6, Lars-Eric Lindqvist, Solemskogen JFF

Østmarka, Område 7, Olav Løvli, Østmarka JFF

Losbymarka, Område 8, Ole-Johan Haakensveen, Lørenskog JFF

Dataansvarlig, Område 9, Carl Stiegler, Oslomarka JFF

 

OFA har delt inn marka i "Områder", hvert område har en ansvarlig som koordinerer kultiveringsarbeidet. Hvert område har en rekke lag med lagleder og lagsmedlemmer. Hvert lag har ansvar for noen faste vann. Nå er det rundt 200 lagsmedlemmer i OFA. Det er lagt ned utrolig mye frivillig innsats i 2014 for å gjøre fisketilbudet best mulig. Stor takk fra administrasjonen til alle som har bidratt.

Benytter også anledningen til å takke Trygve A. Johansen som har lagt ned masse frivillig innsats for OFA i mange år som Områdeansvarlig i Nordmarka øst. Fra og med 2015 har han valgt å gå over til å være lagsmedlem på 503-laget som kultiverer rundt Måsjøene, Smalvann, Svarttjern m.m. 

 

For de som ikke kan fordra is og snø, så minnes det om at den forrige isen gikk i Østmarka i midten av april 2014..

Med ønske om et godt nytt fiskeår til alle.

Kommentarer (0)Antall visninger (5480)

Forfatter: Dag Øivind Ingierd

Kategorier: Forside - Rubrikker, OFA-info

Nøkkelord:

Vennligst logg inn eller registrer for å legge til kommentarer.

Arkiv